"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaTerminologia fachowa

SŁOWNIK WYJAŚNIAJĄCY NIEKTÓRE TERMINY FACHOWE:

Analiza i synteza wzrokowa

Zdolność do różnicowania liter pod względem graficznym i dobierania ich.

Analiza i synteza słuchowa

Umiejętność składania w całość wyrazów z zasłyszanych głosek lub przeczytanych liter (synteza) oraz rozkładania zasłyszanych słów na głoski /analiza/.

Pamięć wzrokowa

Zdolność do zapamiętywania kształtów liter oraz całych wyrazów, co znacznie ułatwia czytanie i ortograficzne pisanie.

Pamięć słuchowa

Zdolność do zapamiętywania kolejno następujących po sobie sekwencji słownych oraz ich przechowywania.

Słuch fonemowy

Umiejętność rozróżniania najmniejszych składników wyrazu, czyli fonemów (głosek).

Dysleksja

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Dysgrafia

Zniekształcanie graficznej strony pisma.

Dysortografia

Trudności w pisaniu przejawiające się popełnianiem licznych błędów w tym typowych błędów ortograficznych.

Mikrouszkodzenia w mózgu

Zaburzenia procesów poznawczych, zaangażowanych w proces nabywania umiejętności czytania i pisania.

Metoda sylabowa

Sposób nauczania i kształcenia umiejętności czytania i pisania. Metoda, która rozwija wszystkie funkcje poznawcze, jest łatwa w uczeniu się i nauczaniu. Szczególnie przydatna w przezwyciężaniu trudności w czytaniu i pisaniu. Można ją stosować także w szkolnictwie specjalnym.

Lateralizacja

Przewaga stronności ciała.

  • Lateralizacja prawostronna – silniejsze prawe oko, ręka i noga.
  • Lateralizacja lewostronna – silniejsze lewe oko, ręka i noga.
  • Lateralizacja skrzyżowana - np. silniejsze lewe oko, prawa ręka lub odwrotnie. Lateralizacja skrzyżowana może powodować trudności w czytaniu i pisaniu.

Badanie psychologiczne

Ustala poziom rozwoju umysłowego oraz rozwoju funkcji poznawczych potrzebnych do nauki czytania i pisania.

Terapia pedagogiczna

Specjalistyczne zajęcia dla dzieci mających trudności szkolne. Prowadzone są przez specjalistę – terapeutę pedagogicznego. Zajęcia mają na celu przezwyciężenie niepowodzeń szkolnych, poprzez odpowiednio postawioną diagnozę pedagogiczną i właściwie dobrane ćwiczenia.Pomocnik szkolny